§1. DEFINICJE

W niniejszym Regulaminie zastosowano następujące definicje: 

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny; 

Klient – konsument / użytkownik nabywający Towary w sklepie KARENARCANJO.COM Karena Arcanjo-Nogueira , ul.Olsztyńska 2, 11-130 Orneta NIP: 7431947050;

Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi zbiór reguł korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów Produktów; 

Sklep – sklep internetowy znajdujący sie na domenie KARENARCANJO.COM; 

Towary – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana przez i pomiędzy Klientem i Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

§ 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE

Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu KARENARCANJO.COM i określa następująco :

-zasady korzystania ze Sklepu;

-zasady składania zamówień w Sklepie;

-zasady zawierania Umów sprzedaży. 

Każdy Klient może otrzymać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie. 

Sklep prowadzony jest przez Karen Arcanjo Nogueira i umożliwia nabywanie Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet), pod adresem: KARENARCANJO.COM. 

Informacje o produktach w Sklepie, w tym m.in. opisy oraz ceny Towarów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. 

Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp. Zdjęcia oferowanych Towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli. W związku z tym, iż produkty oferowane przez KARENARCANJO.COM wykonywane są ręcznie, ich wygląd w rzeczywistości może różnić się minimalnie od zdjęć prezentowanych na stronie. 

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY

Sklep umożliwia nabywanie oferowanych w nim Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet). 

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem. 

Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. 

Klient Sklepu, zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa Korzystania ze Sklepu w sposób :

-niezakłócający jego funkcjonowania,

-nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej, -korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla administratora Sklepu, 

-korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu do użytku własnego, 

-korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

 § 4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Aby zawrzeć Umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu. 

Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczy następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. 

Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest dokonanie płatności oraz podanie wszystkich niezbędnych danych do wysyłki. 

W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnych w ofercie Sklepu poprzez dodanie ich do „Koszyka”. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Realizuj zamówienie” (lub „Kontynuuj zakupy” po wyborze płatności) Do momentu zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „Realizuj zamówienie” Klient ma możliwość dokonywania zmian dotyczących Produktów, danych teleadresowych do dostawy Produktów, metody dostawy, metody płatności, a także formy potwierdzenia zakupu, tj. paragonu albo faktury VAT (późniejsza zmiana w tym zakresie nie jest możliwa, np. wystawienie faktury w miejsce paragonu albo wystawienie korekty faktury niewymaganej na podstawie przepisów prawa finansowego, w tym zmiana danych kupującego na fakturze, w szczególności w wyniku odsprzedaży). 

Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Realizuj zamówienie” (lub „Kontynuuj zakupy” po wyborze płatności) stanowi ofertę Klienta złożoną KARENARCANJO.COM w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu oraz na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty nabycia Towarów przez Klienta. 

Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowanla w systemie płatności elektronicznych Tpay, PayPal lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie. 

Do czasu otrzymania od Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej contact@karenarcanjo.com i poinformować sklep o rezygnacji z zamówienia.

§ 5. WYSYŁKA I ODBÓR

Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, termin realizacji zamówienia w Sklepie , wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego zamówienie zostanie zrealizowane. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia w Sklepie nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych. 

Klient może skorzystać z jednej z trzech form przedpłaty internetowej:

-system płatniczym tpay.com

-system płatniczym PayPal

-zwykłym przelewem internetowym 

Płatność przy opcji wysyłka za pobraniem, tj. Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki metodą płatności dostępną w u przewoźnika realizującego dostawę.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sklepu. W przypadku karty płatniczej rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po pozytywnej autoryzacji karty. 

W przypadku wyboru płatności za pobraniem realizacja zamówienia następuje po dokonaniu zakupu w Sklepie. Produkty dostarczane są pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną DPD oraz poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej Pocztą Polską. 

Opłaty za dostawę produktów podawane są w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej to 1 do 3 dni roboczych od dnia nadania przesyłki. 

Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera. 

§ 6. SPRZEDAŻ, CENY I METODY PŁATNOŚCI

Cena danego Towaru podawana jest na stronie internetowej Sklepu, Cena ta wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie. Ceny Towarów w Sklepie są cenami brutto i podawane są w walucie złoty polski. Sposób zapłaty za Towary wybierany jest przez Klienta. 

Sklep umożliwia dokonywanie płatności przelewem bankowym, za pobraniem lub za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Tpay lub PayPal. 

Brak otrzymania płatności na rachunek Sklepu lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Tpay oraz PayPal) w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienie. 

Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą płatniczą rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w Sklepie przed dokonaniem ww. zmian.

§ 7. GWARANCJA, REKLAMACJA I ZWROTY

Wszystkie Towary oferowane w Sklepie KARENARCANJO.COM są nowe i wykonywane ręcznie. 

Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży i wysłanie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru na adres Sklepu nabytego Towaru (nieużywanego i czystego, w oryginalnym opakowaniu wraz z metką) oraz dołączonym formularzem odstąpienia od umowy.

Zwrotu Produktów można dokonać przesyłką kurierską lub paczką Poczty Polskiej na

koszt Klienta na adres: Karen Arcanjo, ul.Olsztyńska 2, 11-130 Orneta.

Sprzedawca zwraca Klientowi równowartość ceny Produktu oraz jednorazowy koszt

doręczenia przesyłki Klientowi do wysokości najtańszej opłaty przesyłki w ofercie

Sprzedawcy (tj. kurier DPD) (koszt przesyłki pierwotnie poniesiony przy zakupie

dostarczeniu Produktu ze Sklepu do Klienta). Dla uniknięcia wątpliwości Sprzedawca nie

zwraca kosztu odesłania Produktu do Sprzedawcy.

Sprzedawca nie pokrywa kosztu zwrotu Produktu wysyłką za pobraniem nadaną przez

Klienta. Przy wyborze wysyłki za pobraniem jako sposobu zwrotu Produktu Sprzedawca

ma prawo obciążyć Klienta wszelkimi kosztami, jakie w związku z tym

poniesie.

Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Towaru. Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej, zwrot zostanie wykonany na tę samą kartę. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za niezgodność Towaru nabytego przez Klienta z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. 

Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie Towaru wraz z ww. formularzem na adres: KAREN ARCANJO, Olsztyńska 2, 11-130 Orneta. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki kurierskiej zawierającej reklamowany Towar. 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, Sklep zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru. 

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera Klient w razie stwierdzenia uszkodzeń, a w szczególności: (uszkodzeń, wynikających z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczeń mechanicznych), proszony jest o kontakt z Sklepem. Firma kontaktując się z Klientem poinformuje go o ewentualnych kosztach naprawy. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia Towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego. 

§ 8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podanie danych osobowych Użytkownika, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane dane osobowe Administratorowi są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę. W przypadku, gdy Użytkownik postanowi jednak nie podawać Administratorowi niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, Administrator nie będzie mógł zrealizować zamówienia.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego 

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane tylko do czasu ustania obowiązku prawnego lub do czasu rezygnacji Użytkownika, których dane dotyczą usługi konta w sklepie internetowym (rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną).Użytkownik, którego dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane do kontaktu:

contact@karenarcanjo.com

Administratorem danych osobowych KARENARCANJO.COM  jest:

Karena Arcanjo Nogueira

ul. Olsztyńska 2

11-130 Orneta

NIP: 7431947050

REGON: 360096188

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celach:

-Zawarcia i realizacji zamówień i umów sprzedaży pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie;

-Marketingu własnych Produktów i usług Administratora, w tym poprzez przesyłanie za uprzednią zgodą wiadomości zawierających informacje handlowe, w szczególności w formie Newslettera, w formie Powiadomienia o dostępności na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub na podstawie odrębnie udzielonej zgody;

-Przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody;

-Innych, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (newsletter) na jego adres e-mail będą wysyłane wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych Produktach dostępnych w Sklepie.

W przypadku składania zamówienia w Sklepie, Użytkownik podaje następujące dane osobowe:

-Adres email

-Dane adresowe – adres do wysyłki, kod pocztowy, miejscowość

-Numer telefonu

-Imię i nazwisko

W przypadku skorzystania z usługi Newslettera lub Powiadomienia o dostępności Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.

Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym.

Dane osobowe Użytkownika są zabezpieczone przez Administratora przed nieupoważnionym użyciem, modyfikacją lub zniszczeniem przez użycie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Administrator gromadzi również tzw. dane eksploatacyjne (nie będące danymi osobowymi) Użytkowników odwiedzających stronę Sklepu. Gromadzone dane służą do generowania statystyk i usług reklamowych. Administrator gromadzi takie dane jak odwiedziny, ścieżka nawigacji oraz zakres korzystania z funkcji Sklepu przez Użytkownika, czas pozostawania na stronie Sklepu, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których Użytkownik odwiedza Sklep, a także dane geograficzne i zainteresowania.

Dane eksploatacyjne odwiedzających Sklep mogą być wykorzystywane w celu prowadzenia internetowych kampanii reklamowych selekcjonowanych zgodnie z zainteresowaniami Użytkowników. Administrator korzysta z usług retargetingu personalizowanego, aby móc proponować Użytkownikom ciekawą treść reklamową. Reklamy te wyświetlane są w oparciu o aktywność Użytkownika w Sklepie. W tym celu Administrator korzysta z zewnętrznych platform reklamowych, takich jak Facebook, Google, Instagram itp., które dopasowują profil Użytkownika w swojej bazie danych, aby ustalić optymalny czas i miejsce do wyświetlenia Użytkownikowi interesującej go reklamy.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu. W szczególności dane osobowe mogą zostać przekazane do:

-operatorów płatności (np. PayPal lub tpay.com) w celu realizacji płatności 

-firm kurierskich (np. DPD) w celu dostarczenia Produktu pod wskazany adres

-podmioty kredytujące / leasingodawcy

-dostawcy systemu ankiet opiniujących

-dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług

-dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) ,

Dane osobowe nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom, poza tymi które posiadają odpowiednią podstawę prawną, w szczególności, jeśli dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik.

§ 9. NEWSLETTER

Klient może dokonać zamówienia usługi otrzymywania powiadomień o Produktach

oraz najnowszych wydarzeniach dotyczących marki KAREN ARCANJO („Newsletter”)

poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu w

zakładce Newsletter.

W celu zamówienia usługi Newsletter Klient podaje swój adres mailowy, na który chce

otrzymywać Newsletter oraz potwierdza akceptację Regulaminu. Newsletter jest

przesyłany w formie elektronicznej (e-mail).

Podając adres e-mail Klient zgadza się na:

-Przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Regulaminem w celu otrzymywania

powiadomień o Produktach oraz najnowszych wydarzeniach dotyczących marki

KAREN ARCANJO (cele marketingowe);

-Otrzymywanie od Sklepu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z

dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy

rejestracji adres poczty elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730).

Klient może w każdym czasie zrezygnować z usługi Newslettera klikając na link

znajdujący się na dole każdej z otrzymanych wiadomości e-mail.

§ 10.COOKIES

Administrator korzysta z plików cookies. Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj -wyszukiwarki, język, godziny dostępu, adres strony, z której Użytkownik został przekierowany oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

-Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

-Dostosowywania zawartości Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika – jego rodzaj (np.: laptop, smartphone, tablet) i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do możliwości urządzenia końcowego,

-Określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu rekomendacji produktowych i dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności w usługach Google LLC, Google Ireland Limited oraz Facebook Ireland Ltd. Pliki cookies umożliwiają wyświetlanie reklam, ofert i promocji opartych na wzorcach przeglądania witryny Sklepu. Dzięki temu zawartość Sklepu oraz przekaz reklamowy jest lepiej dopasowany do Użytkownika oraz zgodny z jego zainteresowaniami i preferencjami. Pliki cookie umożliwiają ograniczenie liczby wyświetleń reklamy. Marketingowe pliki cookie mogą służyć także do śledzenia skuteczności kampanii reklamowych w witrynach innych firm.

-Utrzymywanie sesji Użytkownika serwisu internetowego, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu,

-Upewnienia się, że Użytkownicy odczytali informację o Cookies.

-Zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej Sklepu.

Można rozróżnić dwie kategorie plików cookies:

Z uwagi na czas życia cookies:

-Pliki stałe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony zawarty w parametrach pliku lub do czasu ich fizycznego usunięcia z urządzenia końcowego przez Użytkownika 

-Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia przez niego strony internetowej Sklepu. 

Z uwagi na cel jakiemu służą plik cookies:

-Pliki statystyczne które służą do zbierania anonimowych statystyk dotyczących Sklepu. Pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych 

-Pliki funkcjonalne, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika funkcjonalności Sklepu 

-Pliki reklamowe, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Administrator współpracuje z podmiotami trzecimi, w szczególności mediami społecznościowymi, w zakresie prowadzonej przez nie działalności reklamowej. Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Użytkownika, zapisuje również pliki cookies pochodzące od tych podmiotów. Ma to na celu wyświetlanie Użytkownikowi spersonalizowanej reklamy w usługach tych podmiotów trzecich. Podmiot trzeci będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w Sklepie do profilu Użytkownika w jego usłudze.

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Sklepie pliki cookies:

-Google LLC, Google Ireland Limited

-Facebook Ireland Ltd., Facebook Inc.

Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności. Użytkownik może uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek i ciasteczek podmiotów trzecich m.in. korzystając z odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.